ALES PUANI: 65
YABANCI DİL (ÜDS vb.): 55
NOT ORTALAMASI: 3/4

Doktora Programının Amaç ve kapsamı

            
Doktora programının amacı;  öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
 
Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
            
Doktora programı;  yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak üzere en az 7 adet ders, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Bu program  lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.
 
Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin önerisi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
 
Doktora süresi
 
Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için 8 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 10 yarıyıldır. Yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.
 
Doktora programı derslerini tamamlama süresi yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en çok 4 yarıyıl, lisans derecesi olan öğrenciler için en çok 6 yarıyıldır.
 
Kredili derslerini başarı ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını 8 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla 4 yarıyıl ek süre verilebilir.